MERZİFON TSO SEÇİM DUYURUSU Reviewed by Momizat on . MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunun 81. Maddesi ve Orga MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunun 81. Maddesi ve Orga Rating: 0
Burdasınız: Anasayfa » Genel » MERZİFON TSO SEÇİM DUYURUSU

MERZİFON TSO SEÇİM DUYURUSU

MERZİFON TSO SEÇİM DUYURUSU

MERZİFON

TİCARET VE SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunun 81. Maddesi ve Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ; 12/09/2017 tarih 64485633/140.99/97 sayılı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı ile odamız organ seçimlerinin 05/10/2017 tarihinde MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI bünyesinde bulunan Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir. Seçim ile ilgili listeler  13-14-15 Eylül 2017 tarihlerinde üç tam iş günü Odamız Hizmet Binası ilan panolarında ilan edilecektir.13 Eylül 2017 saat 08:00 dan 15 Eylül  2017  Saat 17:00 ‘a kadar Askı süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz  edilebilecektir.

5174 Sayılı Kanun uyarınca 

Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri 

            Madde 83- Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı, 18(onsekiz) yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler. (1)*

            Oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilmek için; 

  1. a) Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,
  2. b) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldurmuş olmak,
  3. c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
  4. d)(Değişik: 23/1/2008 – 5728/541 md.)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
  5. e)(Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)
  6. f) Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
  7. g) Okur-yazar olmak,

            Şartlarını haiz olanlar aday olabilir. 

            Yerli ve yabancı tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilirler. 

(1)* 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin  134 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan  “Oda veya borsaya kayıtlı” ibaresi “Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmiştir.

            (Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2013-6455/48 md.) Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlar ile seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri sona erer.

            Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

(Değişik altıncı fıkra: 28/3/2013-6455/48 md.) Oda ve borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve/veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Değişik yedinci fıkra: 28/3/2013-6455/48 md.) Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.”

 *Vekaleten oy kullanılamaz

Üyelerimiz ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MERZİFON

Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu

 

Clip to Evernote

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top