Burdasınız: Anasayfa » Limited Şirket Değişiklik

Limited Şirket Değişiklik

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİLİ (DEĞİŞİKLİĞİ)

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 92. maddesi uyarınca Şirket Sözleşmesi(Ana Sözleşme) değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

3- Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren noter onaylı Limited Şirket Sözleşmesi Tadili Genel Kurul Kararı ( 1 asıl -2 fotokopi) ile Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil metni ( 1 adet asıl)

4- Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi),gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri


ESAS SERMAYE ARTIRIMI

Genel kurulun esas sermayenin artırılması kararı tarihinden itibaren otuz gün içinde Sicil Müdürlüğüne başvurulması gerekir. (Müdürler Kurulunca gerekli görülmesi halinde TTK 591. madde gereği ortakların rüçhan hakkını (yeni pay alma hakkının)  kullanılabilmesi için en az onbeş gün süre verilir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki gazetede ilan olunur.)

(1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir:

a)Sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.

b)Değişikliğe ilişkin şirket sözleşmesi tadil metni. (Gen.Krl. Kararının içerisinde mevcut)

c)Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve SMMM/YMM faaliyet belgesi aslı (Rapor Örnekleri ; Önceki sermaye ödendi raporu, Geçmiş yıl karlarının tespiti raporu, Ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) tespiti raporu)

ç) Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az % 25-yüzde yirmi beşinin(1/4’ünün) Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu(yazısı) ve dekondu.

d)Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararları.

e)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

f) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

g)7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (2018 yılı itibari ile bu miktar Ticaret Odaları veznesi tarafından tahsil edilemektedir.)

h) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi),gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

Uyarı: Toplantılar anonim şirketlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır

Notlar: 

(1) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen rapor aranmaz.

(2) Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından sermaye artırımının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur.

(3) Sermaye olarak konulabilen “Ayni sermaye-  İşletme devri – Geçmiş yıl karları – Ortakların şirketten alacakları  –  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları – Gayrimenkul satış karları – Nakdi Sermaye” hangisi veya hangileri varsa ekli kararda belirtilen örneğe göre karar alınmalıdır. Sermaye olarak konulabilen iç kaynakların tesbitine dair Mali Müşavir Rapor Örnekleri “ Geçmiş yıl karları raporu – Ortakların şirketten alacakları raporu  –  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları raporu” 

(4) Ortakların şirketten alacaklarının (Ortaklara Borçlar) SMMM veya YMM ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin raporu ile sermayeye artırımına konu edilebilmesi için; bu alacağın yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz edilen raporda bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynakladığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu alacaklar nakit borçlanmadan kaynaklanmıyorsa 6102 sayılı TTK 343. maddesi gereği şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması gerekmektedir.


ESAS SERMAYE AZALTIMI

(1) Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmaması halinde tescil başvurusunda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (Türk Ticaret Kanunu 96. Madde)

a)Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının (1 asıl+1 fotokopi) noter onaylı örneği ve ve Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış yeni şeklini gösterir tadil metni (1 asıl+1 fotokopi).

b)Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor(1 asıl- 1 fotokopi) (tescil ve ilan edilir.)

c)Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu.

ç) Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni.

d)Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı ilanı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri.

e)Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri.

f) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

g) Dilekçe

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa;

a) Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge birinci fıkrada belirtilen belgelere ek olarak müdürlüğe verilir,

b)Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.

Uyarı: Toplantılar anonim şirketlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır

Azaltılma ile artırmanın eş zamanlı olarak yapılması halinde;

(1) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda artırılmasına karar verilmesi halinde, aşağıdaki belgeler de müdürlüğe verilir:

a) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.

b)Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu.

c) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni.

ç) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

d)Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

3- Genel Kurul Kararı  ve Müdürler Kurulu Kararı (Noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi )

4- Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

Uyarı:

Not-1: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

Not-2: Toplantılar anonim şirketlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır

 


ŞUBE KAPANIŞI

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

3- Şube kapanışına ilişkin noter onaylı Genel kurul kararı ve Müdürler Kurulu Kararı (1 asıl 2 fotokopi)

4- Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı) veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi.

5- Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri


HİSSE DEVRİ

-ÇOK ORTAKLI HİSSE DEVRİ-

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır. Eğer vekaleten imzalanacak ise vekaletin sureti dilekçeye eklenmelidir)

3- Genel kurul kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4- Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (noter onaylı 1 asıl 1 fotokopi)

5- Pay geçişinin işlendiği pay defterinin, devir eden ve devir alan ortağın sayfalarının noter onaylı sureti

6- Yeni ortak giriş var ise kararda ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli ve yeni ortağın fotoğrafı eklenmeli.

-TEK ORTAKLI-

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 102-103

(1) Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazıyla bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya ünvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını ilgili müdürlüğe tescil ettirmekle yükümlüdür (TSY-102):

GEREKLİ EVRAKLAR

a) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren Limited Şirket Hisse Devir Genel Kurul Kararı (Tek Ortağa Dönüşüm) noter onaylı sureti (1 asıl – 1 adet fotokopi)

b) Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi (1 asıl -1 fotokopi) veya payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge

c) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet fotokopisi),

ç) Dilekçe

e) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Fotoğrafı (1 adet)

f) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

g) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

-Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

-Tüzel kişinin Merkezi, Merzifon Ticaret Sicilinde kayıtlı değilse son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi (1 adet),

– Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (1 adet).

Uyarı:

a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Küsuratlı paylar sisteme işlenememektedir.

b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın noter onaylı Pasaport Çevirisi – Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurt dışında ise adresi gösterir beyan

c) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.

d) Toplantılar anonim şirketlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır.


VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

GEREKLİ EVRAKLAR

 

A-Veraset ilamı-Mirasçılık Belgesi ile tescil (feragatname yoksa)

1) İntikal sonrası durumu gösteren ayrıntılı dilekçe 

2) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti)

3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet),

4) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl)

 

B-Genel Kurul Kararı ile tescil

1-Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket Hisse Devir Genel Kurul Kararı (1 asıl – 1 fotokopi) veya dilekçe

3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet fotokopisi)

4) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl) 

5) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi),gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

Uyarı:

a) İntikal nedeniyle paylar küsuratlı çıkarsa; Pay adetlerinin tam sayı olacak şekilde, küsuratlı payların varisler arasında dağıtılması gerekir.

b) Yeni ortak girişi varsa; fotoğrafı (1 adet)

c) Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.

d) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın Noter onaylı Pasaport Çevirisi ile ikamet adresi Türkiye’de ise noter onaylı ikamet teskeresi ve potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

e) Esas sermaye payının, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge (1 adet asıl) ile gerek görülmesi halinde bu belgeye göre alınacak noter onaylı genel kurul kararı(1 asıl -1 fotokopi)

f) Toplantılar anonim şirketlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır.


MÜDÜR ATAMASI

a) Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

b) Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

c) Genel kurul kararı (noter onaylı-1 asıl 2 fotopisi)

d) Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopisi)

e) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

f) Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir. Adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

g) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl 1 fotokopi) Ayrıca karara aşağıdaki ibare eklenmelidir.

“-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için  ……………………………………….. ticaret adresinde faaliyet gösteren ……………………………………………… ŞİRKETİ (VergiNo:…….; MersisNo:………………………)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.

-Müdürler Kurulu Başkanlığına …………………………………. ŞİRKETİ seçilmiştir.”

h) Müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. İki ve daha fazla müdür olması halinde müdürlerden bir tanesi “müdürler kurulu başkanı” olarak atanmalıdır. Müdürler kurulu başkanı Gerçek Kişi olursa Karara “Şirket müdürü olan  …………………………. (TC No:……….)  TTK 624 e göre Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.” İbaresinin eklenmesi gerekir.

 


SİGORTA ACENTALIĞI

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
4- Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi


SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
3- Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)


TASFİYEYE GİRİŞ

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Genel kurul kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)
4- Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
5- Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları.

6- Alacaklılara Çağrı İlanı


TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)
4- Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
5- Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtılmasına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor
6- Şirket yetkilisi Tasfiye Memuru’nun dışında biri olacaksa şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)


TASFİYE SONU

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Genel kurul kararı (Noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)
3- Tasfiye Sonu Bilançosu ( tasfiye memuru tarafından imzalı ve damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı olmalıdır)

– Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3. defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
– Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise “Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır”. ifadesine yer verilmesi yeterlidir
Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top