Burdasınız: Anasayfa » Kooperatif Kaydı

Kooperatif Kaydı

TSO-logo

 

NOT: Kooperatiflerle ilgili tüm tescil işlemleri için http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denilmektedir.
Kooperatifler en az yedi ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.


KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR

Ana sözleşme onay tarihi,

Kooperatifin unvanı ve merkezi,

Kooperatifin amacı ve çalışma konuları

Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼ ünün peşin ödenmesi,

Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,

Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

Kooperatifin temsiline ait hükümler,

Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,

Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.


KOOPERATİF KURULUŞU

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2 adet İlgili Bakanlık tarafından onaylı ana sözleşme

İlgili Bakanlık izin yazısı

İlanı gereken maddelerin yazılı olduğu Ana sözleşme özeti ( 3 adet )

Görev bölümü ve temsil ile ilgili yönetim kurulu kararı (Temsilcilerin adı soyadı,baba adı,doğum tarihi,uyruğu,ikametgah yeri,temsil ve ilzamın şekli belirtilecektir.) (1 asıl 2 fotokopi)

Kooperatif temsilcilerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza)(1 asıl 1 fotokopi)

Oda Kayıt Beyannamesi

Temsilcilerin yeni çekilmiş 3’er adet fotoğrafları

Yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır

Uyarı: 23/7/2009 tarih, 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarih, 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde, bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmiştir.

 


KOOPERATİF GENEL KURUL TESCİLİ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

İki adet hazirun cetveli

Bakanlık temsilcisi -komiser- atama yazısı aslı,

Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

Yönetim kurulu seçimi yapılmış ise,

Görev bölümü ve temsil ile ilgili yönetim kurulu kararı ( Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)

Genel kurulda anasözleşme değişikliği yapılmış ise yukarıdaki evraka ek olarak,

İlgili bakanlık onaylı tadil metni (1 asıl 1 fotokopi)

Genel kurulda tasfiye kararı alınması halinde ek olarak,

Noter tasdikli tasfiye kurulunun görev bölümü ve temsil ile ilgili yönetim kurulu kararı ( Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

Tasfiye memurlarının kooperatif unvanı altında düzenlenmiş iki adet imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl )

» Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

» Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.

 


TASFİYE GİRİŞ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

Hazirun cetveli (1 asıl 1 fotokopi)

Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)


TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

Yönetim kurulu seçimi yapılmış ise,

Görev bölümü ve temsil ile ilgili yönetim kurulu kararı ( Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)

Hazirun cetveli (1 asıl 1 fotokopi)

Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı


TASFİYE SONU

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

Hazirun cetveli

Tasfiye sonu sıfır bilanço ve Damga vergisi bedelinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı

Bakanlık temsilcisi -komiser- atama yazısı aslı,

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3. defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

 


KOOPERATİFİN ŞUBESİNİN AÇILIŞI

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Merkezin bağlı olduğu sicil memurluğundan ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri, tadil mukavelelerinin kabul edildiği ve son yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul tutanakları ile bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri.

Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı.(Kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir) (1 asıl 1 fotokopi)

Şube temsilcisinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannamesi (ıslak imza)

Merkezin sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge

Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması)


KOOPERATİFİN ŞUBESİNİN KAPANIŞI

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Şube kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti


MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  MERKEZ NAKLİ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri

Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

Bakanlık temsilcisi -komiser- atama yazısı aslı,

Bakanlık izin yazısı aslı

Tadil metni (1 asıl 1 fotokopi)

Hazirun cetveli (1 asıl 1 fotokopi)

Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği. (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza)

Oda Kayıt Beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması)

 

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top