Burdasınız: Anasayfa » Komandit Şirket

Komandit Şirket

TSO-logo

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

KOMANDİT ŞİRKET

Komandit şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumlulukları belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.

Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara komandite, sınırlı olan ortaklara komanditer denir.

Komandite ortakların gerçek kişi olması gereklidir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.( madde:304)

Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır. (madde:42)

Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. (madde:309)

Komanditer, şirketteki payını başkasına devredebilir. Ancak, devre diğer ortaklar onay vermemişlerse Türk Borçlar Kanununun 632 nci maddesi hükmü uygulanır.(madde:315)

Kollektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir.

 


KURULUŞ

dilekçe

Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha

Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)

Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)

Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir.

Ticaret Sicil harcının yatırıldığına dair banka dekontu


ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)

Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.


ŞUBE AÇILIŞI

dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (2 nüsha)

Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)

Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği

Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge

Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)


MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOMANDİT ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ E MERKEZ NAKLİ

dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri

Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi

Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)

Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)

Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)


TASFİYE

dilekçe (ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)

Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı – 2 nüsha)

Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

Tasfiyeye Giriş Bilançosu


TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

Son bilanço

 


KOMANDİT ŞİRKET TÜRÜNÜN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre bir kollektif veya komandit şirket, bir anonim veya limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketlerin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

1-Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

b) Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

içermesi gerekir.

2-Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

a) Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Yeni türün şirket sözleşmesine,

d) Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

3-Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

4-Genel kurulun onayı ve nisaplar (md. 189)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Kollektif şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

5- Tescil (md. 189/2)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değişikliğine ilişkin genel kurul kararı ile birlikte yeni türdeki şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme, tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top