Burdasınız: Anasayfa » Kollektif Şirket

Kollektif Şirket

TSO-logo

 

NOT: Tüm tescil gerektiren hususlar için http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

TANIM: Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

KOLLEKTİF ŞİRKET MUKAVELESİNDE BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR ŞUNLARDIR;

Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek

Şirketin kollektif olduğu

Ticaret ünvanı ve merkezi

Çalışma konusu

Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı

Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.


KURULUŞ

Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli,kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli,kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha) Kuruluş bildirim formu veya Mersiste, şirket kuruluşu ekranında oluşan “Kuruluş Bildirim Formu”nu müdürlüğümüze ibraz edebilirsiniz. (3 takım, yabancı ortaklar ise 4 takım)

Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme ( 2 asıl 2 fotokopi )

Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, yetkilinin 3 adet resim bulunmalıdır)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden kuruluş için elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.


ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ-DEĞİŞİKLİK

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı

Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 2 fotokopi) Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir. Değişen hükmün yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.

Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.


ŞUBE AÇILIŞI

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (1 asıl 2 fotokopi)

Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği

Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge

Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin 3 adet resmi bulunmalıdır)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.


MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN MERZİFON’A MERKEZ NAKLİ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı sureti

Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi

Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 1 fotokopi)

Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, yetkilinin 3 adet resimleri bulunmalıdır)


ŞUBE KAPANIŞ

KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI

a) Talep dilekçesi

b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

c) Şirket merkezi Manavgat Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

 


TASFİYE

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza tescil beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)

Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

Şirket ana sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)


TASFİYE SONU

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

Son bilanço ( tasfiye memuru tarafından imzalı ve damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı olmalıdır)

 

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top