Burdasınız: Anasayfa » Hakiki Şahıs Kaydı

Hakiki Şahıs Kaydı

TSO-logo

 

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir.

Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir.
Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.
İşletme unvanı tescilden önce Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya Ticaret Sicili Gazetesinin Ünvan Sorgulama Sayfasından kontrol edilip belirlenmelidir.

Hakiki şahıs işletmesinin, Ticaret Siciline kaydının yapılabilmesi için aşağıda yazılı hususlara göre tacir vasfında olması gerekmektedir.

a)Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanan ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070613-13.htm ) esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların ESNAF ve SANATKAR sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,

b)213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların TACİR ve SANAYİCİ sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri gerekmektedir.

UYARI:

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE MERSİS 20 MART 2013 TARİHİNDE BAŞLAMIŞTIR.

1-Yeni Kuruluş Ve Şube Açılış İşlemleri (E-İMZA ile başvuru zorunlu değildir)

2- Merkez Nakli İşlemleri  (E-İMZA ile başvuru zorunludur)

3-Her Türlü Değişiklik Tescil Başvuru İşlemleri ( E-İMZA ile başvuru zorunludur)  

Önemli Uyarı:

  • TÜRKİYE’de elektronik imza (e-imza) konusunda hizmet veren kuruluşların listesi için TIKLAYINIZ
  • MERSİS Hakkında her türlü bilgi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ÇAĞRI MERKEZİ (444 84 82) arayabilirsiniz.
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)projesi kapsamında, şirket/firma kuruluş, değişiklik ve kapanış vb. her türlü işlemleri mersis.gumrukticaret.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.
  • Firmaların her türlü işlemlerini MERSİS üzerinden yapabilmesi için firma yetkililerinin elektronik imza (e-imza) sahibi olmaları gereklidir.

KAYIT

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Noterde düzenlenen unvan tasdiknamesi (ıslak imzalı) (1 asıl 1 fotokopi)
4- Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)
5- Vergi levhası fotokopisi (2 adet)
6- Vesikalık fotoğraf (3 adet)

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş unvan tasdiknamesi (ıslak imza)
4- İş adresi, işletme konusu, sermaye değişikliği için firma sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe
5- Sermaye artırımında, bu durumun tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi aslı veya banka dekontu

Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Amaç ve Konu Değişikliği/Ekleme Dilekçe Örneği

Sermaye Artışı Dilekçe Örneği

İsim veya Soyisim Değişikliği Dilekçe Örneği

İsim veya Soyisim Değişikliği için istenen belgeler;
a. Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)
c. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 er adet asıl)

SİGORTA ACENTELİĞİ

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe Örneği (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe Örneği (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
4- Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe Örneği (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe Örneği (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

ŞUBE AÇILIŞI

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe Örneği (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
2- Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe Örneği (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
3- Noterden tanzim edilmiş merkez ünvanı ve şube ibaresini içeren unvan tasdiknamesi (ıslak imza)(noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)
4- Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre tanzim edilmiş belge
5- Merkezi Merzifon İlçesi dışında ise bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden tasdikli sicil dosyasında bulunan evrakın tümünün ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin birer adet onaylı suretleri
6-  Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)

ŞUBE KAPANIŞI

Şube kapanışı ile ilgili (Mal Beyanlı) Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasına Dilekçe Örneği  (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

TİCARETİ TERK

Firma Terkin ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasına Dilekçe Örneği (Mal Beyanlı)

Ölüm Sebebi İle Ticareti Terk ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasına Dilekçe Örneği (Mal Beyanlı)
Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamının aslı veya onaylı sureti (1 adet fotokopi) eklenmeli, dilekçe (Ticaret Sicil, Oda Sicil) varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

 

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top